IPiCO - jest rozw?j, produkcja, dostawa i serwis urz?dze? do pakowania

Od powstania naszej organizacji w 1995 roku, mieli?my do czynienia z szerokiej gamy nietypowych zada? in?ynierskich w zakresie wyposa?enia technologicznego, w tym opakowania i dozowania.

Jako rezultat tej dzia?alno?ci zyska? bogate do?wiadczenie, kt?re mamy przyjemno?? zaoferowa? naszym klientom w postaci liczby dost?pnych na rynku pr?b technologii pakowania o wysokim stopniu wniesienia. W tym przypadku:

Credo naszej firmy - maksymalna efektywno?? rozwi?za? technicznych s?u??cych do ich minimalnych kosztach.

Zasada ta pozwala na oferowanie klientom bezpieczne i skuteczne techniki tym, ?e wszystkie pr?bki s? dost?pne w handlu w ekonomzone koszt?w.

Jeste?my dumni, aby pami?ta?, ?e wielu naszych klient?w, zrobili?my jednego zakupu, zwrotu dla nowych czas?w wiele wi?cej! Jednocze?nie kupuj?cy jest wielu, kt?rzy przychodz? do nas po ich zobaczy? nasz? technik?, gdzie od swoich przyjaci??, podczas przes?uchania szczeg??y jego funkcjonowania.

Urz?dzenia produkowane przez nasz? firm? spe?nia wszystkie standardy i wymagania do urz?dze? przemys?u spo?ywczego, co jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i wniosk?w higienicznych.

Wszystkie modele urz?dze? jest bezp?atny serwis gwarancyjny w ci?gu 12 miesi?cy od daty sprzeda?y.

Na koniec okresu gwarancji, nigdy nie zapomnimy naszych klient?w. W przypadku konieczno?ci naprawy i regulacji, nasi specjali?ci s? zawsze gotowi do pomocy.

Technical nasza polityka zapewnia mo?liwo?? bardziej powszechnego korzystania z publicznie dost?pnych standardowych komponent?w, co powoduje nasz sprz?t ma w?a?ciwo?ci dobrego ?atwo?? konserwacji po okresie gwarancji dzia?ania.